Algemene Voorwaarden

masksforlife.be is een webshop onderdeel van

Trisources BV
BTW-nummer: BE0746.406.882
Egaalstraat 11
8870 Izegem

U kan steeds contact opnemen via info@masksforlife.be.

Elke gebruiker van deze website wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. Deze regels kunnen gewijzigd worden en zijn te vinden op deze URL: www.masksforlife.be/pages/voorwaarden

1. AANSPRAKELIJKHEID

Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de gegevens van algemene aard, niet aangepast aan omstandigheden specifiek voor een bepaald doel of individu.

masksforlife.be sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook (winstderving, verlies van opportuniteit, schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info…), die voortvloeit uit of enigszins verband houdt met door ons bedrijf gepubliceerde aanbiedingen en webpagina’s. Dit ongeacht of ons bedrijf zich bewust was van de mogelijkheid tot het zich voordoen van deze schade.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via ons bedrijf werd verkregen. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn.

Wij proberen technische moeilijkheden zoveel mogelijk te vermijden. Voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de toelevering van gegevens of voor de gevolgen hiervan (werkonderbreking, beschadiging van uw programma’s of apparatuur), kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden en is aanspraak op enige financiële compensatie vervolgens uitgesloten.

Deze disclaimer doelt uiteraard niet op het uitsluiten van aansprakelijkheid in materies waarvoor men zich naar gemeen recht niet voor kan vrijwaren, m.n. schade die voortvloeit uit opzettelijke en grove fouten in de ter beschikking gestelde informatie.

2. WETGEVING

Deze gebruiksovereenkomst volgt de Belgische wetgeving. Bij eventuele geschillen is enkel de rechtbank in Brugge (België) bevoegd. Indien stukken van deze gebruiksovereenkomst juridisch niet geldig blijken, maakt dit niet de gehele overeenkomst ongeldig.

Español es